from 04 December 2013 to 17 December 2014 (Asia/Taipei)
Asia/Taipei timezone